Stimmen!

The Purpose of the Stimmen App

The Stimmen app is a tool built to collect data for linguistic research through fun or interesting activities. You, the citizen scientist, can record your own language, or the language of others, with the app. In some cases the app can even guess where you’re from. The app currently consists of a picture naming game, a free speech recorder and a dialect quiz. Use these to give your voice to research! When using the app you can give the University of Groningen permission to process the data you enter for purposes of scientific research, for them to store speech recordings that you make, and later share these with the general public.

Once you have downloaded the for iphone or android you can choose between a number of modules: the Quiz, the Picture Naming Game or the Speech Map. The Quiz can be found on this website under the tab “Doe Mee Doch Mei!”, the other modules are only available in the smart phone app. In the Picture Naming Game the challenge is to name as many pictures as possible – you can probably name them all in your native language, but what about your second or third language? Our goal is to collect as many recordings of as many languages and dialects as possible, so click the recording button to start naming! In the Speech Map you can listen to other people’s recordings, or make a recording of your own dialect or first language. Why not tell us a joke or a story from your childhood? Or about your plans for the future!

De Stimmen-app is te vinden in iTunes en in Google Play.

Algeduerich hearre wy om ús hinne ferskillende talen, dialekten en aksinten. Dat mei lykje as is it de gewoanste saak fan de wrâld, mar foar wittenskippers kinne al dy ferskillende manieren fan praten en útspraak helpe om fragen te beäntwurdzjen oer hoe’t ús brein wurket of hoe’t ús maatskippij funksjonearret. Kennis oer taalgedrach en taalstruktuer kin ek helpe foar automatyske stim- en spraakwerkenning. Dy kin dan bygelyks wer brûkt wurde yn apparaten en robots, in ûntwikkeling dy’t yn de takomst in hege flecht nimme sil.

It Stimmen projekt is makke om op in leuke en ynteressante manier data te sammeljen foar taalkundich ûndersyk. Do bist yn dit gefal de boarger-wittenskipper dy’t mei dizze app dyn eigen taal – of de taal fan oaren – opnimt. De app docht syn bêst om te hearren en te rieden wêr’st weikomst. Mominteel bestiet de app út in plaatsje-beneam-taak, in frije spraak-recorder en in dialekt-quiz. Brûk se om dyn stim oan it ûndersyk te jaan!

Fryslân is de meest talige en tegelijk de meest taalgevoelige provincie van Nederland. In Fryslân kom je een enorme variatie aan gesproken talen tegen: Fries, Nederlands, Papiaments, Duits, Stadsfries, Stellingwerfs, zelfs Oost-Amelands en West-Amelands en nog veel en veel meer. Fryslân is daardoor een uniek voorbeeld van hoe meertaligheid werkt voor de rest van de wereld!

Fryslân is niet alleen erg meertalig, het kent ook een lange traditie van onderzoek naar meertaligheid. Wij werken met moderne middelen verder in deze traditie. Stimmen fan Fryslân is zogenaamde Citizen Science: met behulp van een smartphone, een tablet of de Stimmen website kan iedereen er een waardevolle bijdrage leveren!

Download onze app, spreek iets in, draag bij aan de wetenschap en help ons om onze kennis van het veelkleurige taallandschap van Friesland te vergroten!

Other projects

Andere projecten
Oare projekten

Het Engels

Voor het Engels zijn meerdere taal-apps gebouwd. Hier is eentje voor dialecten die door onze collega’s Adrian Leemann en Daniel Wanitsch is gemaakt.

Het Duits

Er is voor het  Duits meerdere dialect-app’s gemaakt.

Deze is voor het Zwitserduits

en deze voor het Duits in Duitsland.

Het Limburgs

Er is ook een web-app gemaakt voor het Limburgs Dialect App voor Eèsjdes en Mestreechs

Projectpartners

Afdeling Friese Taal en Cultuur Rijksuniversiteit Groningen

uni
friese meid

Opleidingen Minorities & Multilingualism

 iBros

Mobile Solutions