Scholen

Informatie voor scholen in Fryslân

In samenwerking met Lân fan Taal en de Scholierenacademie brengt de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen komend schooljaar een bezoek aan scholen in Fryslân. Onderzoekers en studenten van de RUG gaan tijdens de gastles ‘Stimmen fan Fryslân’ in gesprek met leerlingen over meertaligheid in Friesland. De leerlingen krijgen de kans om zelf met meertaligheid aan de slag te gaan door middel van een tablet of smartphone. Via de Stimmen fan Fryslân app helpen zij de onderzoekers van de RUG met het verzamelen van data voor onderzoek naar taalvariatie. Door het spelen van een dialectquiz en een taalspel leren ze meer over de diversiteit in hun omgeving en leveren ze tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de wetenschap.

Uitkomsten van de gastles ‘stimmen in Fryslân’:
1.    De leerling ontwikkelt een groter bewustzijn van de taalkundige en culturele diversiteit binnen Friesland.
a.    De leerling vergaart kennis over meertaligheid en multiculturaliteit in het algemeen.
b.    De leerling vergaart kennis over de meertalige en multiculturele situatie in Friesland.
2.    De leerling ontwikkelt een grotere acceptatie voor de meertaligheid en multiculturaliteit binnen Friesland.
3.    De leerling leert over het belang van onderzoek in de geesteswetenschappen en levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Wilt u graag meer informatie of uw school opgeven voor een gastles ‘Stimmen in Fryslân’? Stuur een email naar stimmen@rug.nl

Ynformaasje foar skoallen oer Stimmen fan Fryslân

Yn gearwurking mei Lân fan Taal en de Scholierenacademie bringt de Letterenfaculteit fan de Ryksuniversiteit Grins kommend skoallejier in besite oan skoallen yn Fryslân. Ûndersikers en studinten fan de RUG gean mei de gastles ‘Stimmen fan Fryslân’ yn petear mei learlingen oer meartalichheid yn Fryslân. De learlingen krije de kâns om sels mei meartalichheid oan de slach te gean troch middel fan in tablet of smartphone. Fia de Stimmen fan Fryslân app helpe sy de ûndersikers fan de RUG mei it sammelje fan data foar ûndersyk nei taalfariaasje. Troch it dwaan fan in dialectquiz en in taalspel leare se mear oer de meartalichheid yn har omjouwing en leverje se tagelyk in wichtige bydrage oan de wittenskip.

 

Utkomsten fan de gastles ‘stimmen yn Fryslân’:

  1. De learling ûntwikkelet in grutter bewust wêze fan de taalkundige en kulturele ferskaat binnen Fryslân.
  2. De learling leart oer meartalichheid en multikulturele mienskip yn it algemien.
  3. De learling leart oer de meartalige en multikulturele situaasje yn Fryslân.
  4. De learling ûntwikkelet in gruttere akseptaasje foar de meartalichheid en multikulturele mienskip binnen Fryslân.
  5. De learling leart oer it belang fan ûndersyk yn de geastwittenskippen en leveret hjiroan in wichtige bydrage.

Wolsto graach mear ynformaasje of dyn skoalle opjaan foar in gastles ‘Stimmen yn Fryslân’? Stjoer in email nei stimmen@rug.nl