Stimmen fan Fryslân?

De Stimmen-app wordt op 20 september gelanceerd, op deze website, in iTunes en in Google Play.

Algeduerich hearre wy om ús hinne ferskillende talen, dialekten en aksinten. Dat mei lykje as is it de gewoanste saak fan de wrâld, mar foar wittenskippers kinne al dy ferskillende manieren fan praten en útspraak helpe om fragen te beäntwurdzjen oer hoe’t ús brein wurket of hoe’t ús maatskippij funksjonearret. Kennis oer taalgedrach en taalstruktuer kin ek helpe foar automatyske stim- en spraakwerkenning. Dy kin dan bygelyks wer brûkt wurde yn apparaten en robots, in ûntwikkeling dy’t yn de takomst in hege flecht nimme sil.

It Stimmen projekt is makke om op in leuke en ynteressante manier data te sammeljen foar taalkundich ûndersyk. Do bist yn dit gefal de boarger-wittenskipper dy’t mei dizze app dyn eigen taal – of de taal fan oaren – opnimt. De app docht syn bêst om te hearren en te rieden wêr’st weikomst. Mominteel bestiet de app út in plaatsje-beneam-taak, in frije spraak-recorder en in dialekt-quiz. Brûk se om dyn stim oan it ûndersyk te jaan!

Fryslân is de meest talige en tegelijk de meest taalgevoelige provincie van Nederland. In Fryslân kom je een enorme variatie aan gesproken talen tegen: Fries, Nederlands, Papiaments, Duits, Stadsfries, Stellingwerfs, zelfs Oost-Amelands en West-Amelands en nog veel en veel meer. Fryslân is daardoor een uniek voorbeeld van hoe meertaligheid werkt voor de rest van de wereld!

Fryslân is niet alleen erg meertalig, het kent ook een lange traditie van onderzoek naar meertaligheid. Wij werken met moderne middelen verder in deze traditie. Stimmen fan Fryslân is zogenaamde Citizen Science: met behulp van een smartphone, een tablet of de Stimmen website kan iedereen er een waardevolle bijdrage leveren!

Download onze app, spreek iets in, draag bij aan de wetenschap en help ons om onze kennis van het veelkleurige taallandschap van Friesland te vergroten!

Other projects

Andere projecten
Oare projekten

Het Engels

Voor het Engels zijn meerdere taal-apps gebouwd. Hier is eentje voor dialecten die door onze collega’s Adrian Leemann en Daniel Wanitsch is gemaakt.

Het Duits

Er is voor het  Duits meerdere dialect-app’s gemaakt.

Deze is voor het Zwitserduits

en deze voor het Duits in Duitsland.

Het Limburgs

Er is ook een web-app gemaakt voor het Limburgs Dialect App voor Eèsjdes en Mestreechs

Projectpartners

Afdeling Friese Taal en Cultuur Rijksuniversiteit Groningen

uni
friese meid

Opleidingen Minorities & Multilingualism

 iBros

Mobile Solutions